Obchodní podmínky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Bednár Montáže, sro

Lošonec 263, 919 04 Lošonec, Slovenská republika

IČO: 36238571

DIČ: 2020165543

IČ DPH: SK2020165543

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 21.03.2000 do notárskeho zápisu N 28/2000, Nz 26/2000 podľa slovenského práva.

Spoločnosť je zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.:12185/T

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 91701 Trnava, e-mail: tt@soi.sk 

Zodpovedná osoba a kontakt

Daniel Bednár               bednar@bednarmontaze.sk         +421 905 229 394

Ľubica Bednárová        bednarova@bednarmontaze.sk     +421 915 758 225

 

1.Tieto obchodné podmienky platia pre kupné zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.domovnicistirna.cz

2. Elektronický obchod www.domovnicistirna.cz je určený pre spotrebiteľov - fyzické aj právnické osoby. 

3. Po odoslaní objednávky bude na Vami uvedený e-mail zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky, sa objednávka stáva záväznou pre predávajúceho aj kupujúceho. Ak potvrdenie o prijatí objednávky nedostanete, obraťte sa na prevádzkovateľa internetového portálu: Bednár Montáže, s. r. o e-mail: info@domovnicistirna.cz

4. Tovar odosielame v požadovanom druhu a množstve a v cenách platných v dobe objednania. Prípadné zmeny cien po dátume objednania nemajú žiadny vplyv na odoslanie tovaru v cenách platných v čase objednania.

 

Dodacie podmienky

5. Objednávky ČOV, VŠ, LT alebo ORL expedujeme v priebehu 21 pracovných dní . Pokiaľ vám nebudeme môcť tovar v tomto termíne odoslať, budeme Vás o tom informovať.

6. Ostatné tovary (okrem ČOV, VŠ, LT alebo ORL) by Vám mal byť doručený do 3 - 5 pracovných dní odo dňa odoslania . Touto lehotou dodania sa riadi prepravná spoločnosť, ktorej služby využívame.

7. Po predchádzajúcej dohode je možné prevziať si tovar osobne na adrese: Lošonec č.263

 

Platobné podmienky

8. Tovar zasielame na dobierku (ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak) v celkovej sume uvedenej na zaplatenie „ Cena vr. DPH “ (produkt + poštovné a balné, resp. dopravné náklady).

9. Doklad vo forme faktúry Vám bude vložený do zásielky.

10. Pri osobnom odbere v sídle firmy sa platí za tovar v hotovosti v Eurách.

 11. Bezhotovostné platby nerealizujeme, uprednostňujeme dobierku, čím Vy ako zákazník máte 100% istotu, že Vám tovar prijde.

12. Jednotlivé zľavy nie je možné kumulovať viacnásobne as akciovými produktmi.

 

Náklady na zaslanie tovaru

13. Ceny dopravy sú platné pre celé územie Českej republiky podľa jednotlivých kategórií výrobkov, ktoré sú rozčlenené na poštovné a balné a ceny dopravy za ČOV, VŠ, LT, skrinky na dúchadlo a dúchadlo (vysvetlivky sú uvedené v modrej ikone - otázniku pri jednotlivej kategórii dopravy). V prípade nesprávne zadanej položky dopravného Vám bude upravená a zaslaná správna položka za dopravu na schválenie.

 

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

14. 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5

14.2. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

14.3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na lacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

14.4. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov predávajúceho bolo tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odeslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.

14.5. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom neho poverenej osoby.

14.6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho predať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bolo tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

14.7. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktoré nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

14.8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude snášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i)

14.9. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).

14.10. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelí výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cena za skutočne poskytnuté plnenie odo dňa doručenia oznámenia od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe tržnej ceny poskytnutého plnenia.

14.11. Spotrebiteľ nie je povinný platiť za:

a) služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak: 

    1. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j),       

    2. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6

b) úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak

    1. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8.

    2. spotrebiteľ nevyhlási, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

    3. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b)

14.12. Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

 

Reklamácia

15. Reklamácie a stížnosti prijímame na našej adrese – reklamacia(zavinac)bednarmontaze.sk, Ľubica Bednárová – Bednár Montáže, sro, Lošonec 263, 91904 Lošonec, Slovenská republika.

16. K vybaveniu reklamácie je nutné poslať (doporučené) na našu adresu aj tovar, ktorého sa reklamácia týka. O výsledku reklamácie Vás budeme písomne ​​informovať.

 

Ochrana osobných údajov

Niektoré údaje poskytnuté prostredníctvom stránok www.domovnicistirna.cz môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č.428/2002 Zz, resp. č.122/2013 Zz o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované iba v technicky nutnom rozsahu. Zistené údaje nie sú v žiadnom prípade využívané iným komerčným spôsobom, predávané ani prenajímané tretím osobám. Akékoľvek údaje, ktoré používateľ počas svojej registracie poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.

Vaše údaje využívame aj na naše vlastné marketingové účely, informovanie o novinkách, akciových nabídkách, v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

Každý návštevník stránok alebo zákazník má právo požiadať o vyradenie zo zoznamov na zasielanie týchto informácií zo strany Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje spracováva výhradne spoločnosť Bednár Montáže, sro

Pri vyplnení formulárov sú vyžadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek návštevníkov stránok. Prevádzkovateľ okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava ďalšie informácie o zákazníkoch, napr. počas ich návštevy stránok www.domovnicistirna.cz a využívania ostatných služieb poskytovaných na stránkach.

Prevádzkovateľ si vyhrazuje právo použiť poskytnuté kontaktné údaje návštevníkov stránok a svojich zákazníkov na zasielanie informácií potrebných pre využitie produktov, služieb, ako aj na informovanie o iných skutočnostiach.

Každý návštevník stránok alebo zákazník má právo požiadať o vyradenie zo zoznamov na zasielanie týchto informácií zo strany Prevádzkovateľa.

 

Doprava a poštovné

Poštovné a balné realizujeme formou dobierky prostredníctvom Slovenskej a Českej pošty alebo DPD tj tovar (okrem ČOV, VŠ, LT, ORL), samostatná skrinka na dúchadlo alebo samostatné náhradné dúchadlo.

Dopravu ČOV s príslušenstvom a skrinky na dúchadlo (ak je súčasťou objednávky ČOV), VŠ, LT alebo ORL realizujeme prostredníctvom spoločnosti Toptrans iba na dobierku (ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak), čím Vy ako zákazník máte 100% istotu, že za tovar , ktorý zaplatíte Vám ihneď odovzdajú.