Postup při osazování ČOV

Osazování zařízení je možné provádět při teplotách nad 5 stupňů Celsia. Při teplotách nižších hrozí jeho poškození. Před osazením překontrolujte celé zařízení včetně nástavce. Průtoková a odtoková kanalizace musí být umístěna v nezámrzné hloubce, nebo musí být zateplená (nutnost zateplení proti promrzání řeší projektant). Celoplastová nádrž čistírny se doporučuje osazovat do výkopu na vyčištěný betonový základ (zbavený drobných kamínků a nečistot) ručně pomocí gurtňových popruhů.

osadenie čističky odpadových vôd

UPOZORNĚNÍ: Nádrž nesmí být vystavena pádem, otřesům nebo jinému zatížení, které by způsobilo její mechanické poškození.

     Betonový základ s rovinností ± 5 mm se vyhotoví podle projektu stavby. Po osazení ČOV na betonové dno se vyrovná do směru a zkontroluje vodorovnost osazení. V případě, že vodorovnost osazení nebude v toleranci ± 5 mm, nádrž se musí vybrat, betonové dno ČOV upravit a osazení zopakovat. Po osazení a celkovém ustavení nádrže se může přistoupit k napojení přítoku a odtoku.

     
     Do připojovacího potrubí čistírny pro přítok odpadních vod je zaústěny přítokové potrubí tak, aby přečnívaly do nádrže ČOV a aby se hrablicový koš dal vybírat. Na připojovací potrubí pro odtok vyčištěné vody se napojí kanalizační odtokové potrubí. Po připojení ČOV na přítokové a odtokové potrubí se postupně celá napouští vodou. V nádrži se střídavě napouštějí jednotlivé sekce tak, aby rozdíl hladin v nich nepřesáhl 10 cm. Během postupného napouštění nádrže se nádrž zároveň postupně betonuje resp. obsypu (podle lokálních podmínek, PD a stavební součinnosti výrobce) rovnoměrně po obvodu.

1.Obetónovanie se provádí po vrstvách (podle hladiny vody v nádrži), přičemž každá vrstva se nechá přiměřeně vytvrdnout. Postupně se obetonuje nádrž až do stanovené výše 10/24 v projektu stavby a stavební součinnosti výrobce a ČOV se napustí vodou až po hranu odtoku. Nádrž je vodotěsná t.j. nevyžaduje izolaci proti úniku vody.

2.Na obsyp se použije písek (minimálně do vzdálenosti 15 cm od pláště nádrže) nebo tříděná zemina zbavená ostrých kamenů. Obsyp se po vrstvách zhutňuje, přičemž nádrž zůstává naplněná vodou. Při obetonování / obsype části nádrže nad hladinou vody se nádrž (včetně nástavce) zapažen tak, aby zhutňování zemina nepoškodila nádrž. Samotné obetonování / obsyp nástavce doporučujeme provádět při osazeném krytu. V případě, že se nemůže nádrž zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob resp. dětí, doporučujeme kryt nádrže uzamknout a celý areál čistírny zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocením). Celkové osazení nádrže do terénu řeší projektant v PD.

UPOZORNĚNÍ: Nádrž nesmí obetónovávať resp. obsypávat prázdná aby nedošlo k deformaci a případnému poškození stěn. Pokud se při stavebních pracích do ČOV dostali nežádoucí předměty (např. Kameny, hlína atd.) Je třeba je z ČOV odstranit a celou ČOV vyčistit.