Nastavení čistírny odpadních vod

     Nastavením ČOV optimalizujeme technologické procesy (denitrifikace, nitrifikace, separace) probíhající v čistírně a tím vytváříme podmínky pro existenci vhodného kalu v ČOV. Každá čistírna je nastavena přímo z výroby na čistou vodu.

      Nastavení zařízení je však třeba zkontrolovat před očkováním a obnovit (obnovovat) přímo při provozování čistírny. Vstupní parametry čistícího procesu (množství, znečištění, složení přitékající odpadní vody, teplota vody a okolí, množství a vlastnosti aktivovaného kalu, atd.) Se neustále mění. Z tohoto důvodu se musí nastavení ČOV (vnější a vnitřní recirkulace, intenzita provzdušňování, časování dmychadla, dávkování biopreparátu apod.) Občas kontrolovat a upravovat.

     Čistírna je konstruována tak, aby zvládla měnící se vstupní parametry ve smyslu platné legislativy (EN 12566-3), avšak každé vybočení z optimálních technologických podmínek znamená možnost snížení její čisticího účinku a tím zhoršení kvality vody na odtoku.

Z tohoto důvodu se doporučuje udržovat technologické parametry čistírny v následujících hodnotách:

Množství aktivního kalu: 300 - 700 mg / l
Množství kyslíku 02 v denitrifikaci: 0,0 - 0,3 mg / l
Množství kyslíku 02 v nitrifikaci (oxický prostor): 1,5 - 4,0 mg / l

Na základní nastavení ČOV slouží ventily na rozdělovači vzduchu. Při nastavování čistírny doporučujeme používat následující postup:
1. zkontrolovat, zda je dmychadlo v chodu a zda nejsou netěsnosti rozvodů, spojů a ventilů
2. ventil provzdušňování hlavního oxického prostoru otevřít na maximum, ostatní ventily uzavřít
3. ventil vnitřní recirkulace pootevírat tak, aby vzduch pod hrablicovým košem vytvářel efekt
"Vření" vody.
4. ventil vnější recirkulace pootevírat tak, aby voda ze dna separátoru byla přečerpávána v objemu
cca 3-4 krát více než je celkové množství přiváděné splaškové vody na ČOV
5. ventil čeření hladiny separátoru pootevírat tak, aby se vytvořil efekt čeření hladiny v tomto prostoru
6. ventil provzdušňování primárního oxického prostoru otevřít tak, aby docházelo k jemnému provzdušňování příslušné komory tohoto prostoru
7. ventil odstřihávání hladiny separátoru se zapíná pouze v případě, když se na hladinu v separátoru dostanou plovoucí nečistoty (např. Kousky potravy apod.), Které čeření nepotopí

 

 


P .................. přívod vzduchu z dmychadla
A1 ................ ventil provzdušňování primárního oxického prostoru
A2 ................ ventil provzdušňování hlavního oxického prostoru
R1 ................ ventil vnější recirkulace (přečerpávání)
R2 ................ ventil vnitřní recirkulace (přečerpávání)
D1 ................ ventil čeření hladiny separátoru (dvojčinný dočišťovací systém)
D2 ................ ventil dočišťování hladiny separátoru (dvojčinný dočišťovací systém)

Správným nastavením ventilů na rozdělovači zabezpečíme základní pohyby vody v ČOV a tím i vhodné podmínky pro udržení aktivního kalu. Základní pohyby vody v ČOV jsou schematicky znázorněny na následujícím obrázku.