Stavební připravenost ČOV

Na osazení konkrétní ČOV je třeba mít vypracovanou projektovou dokumentaci (PD) odborně způsobilým projektantem. Při jeho výběru doporučujeme vybrat projektanta s praktickými zkušenostmi s osazováním podobných nádrží. PD musí být vypracována podle platných norem a zákonů ČR. Projektant v PD musí zvážit způsob osazení konkrétního zařízení, a to i s ohledem na lokální podmínky v místě (třída zeminy, spodní voda) osazování konkrétního zařízení a to stanovením metodou konečných prvků.

 

            Při osazování nádrže je nutné postupovat vždy podle plotny vypracované projektové dokumentace a dodržovat doporučení projektanta a dodavatele.

 

Příprava staveniště (před dodávkou ČOV)

- Provede se výkop s rozměry podle velikosti a typu ČOV (kryt ČOV musí být zarovnána terénu ...)

- Vybetónujte železobetonovou desku (tloušťka min. 200 mm, resp. Ve smyslu PD) zbavenou ostrých kamenů s rovinností + 5 mm (navrch nasypte cca 2 cm písku a srovnejte).

- Zabezpečte jeřáb s dlouhým ramenem na osazení nádrže do terénu (při zvedání nádrže je nutné použít delší lana tak, aby se nádrž při zvedání nedeformovala. Do připravených otvorů vložte roxory, za které se uchytí lana. Před samotným zvedáním je třeba zkontrolovat, zda v nádrži není voda (např. v důsledku dešťů), kterou je nutno předem vyčerpat

- Do připravených otvorů na výztuhách nádrže zasuňte roxory průměru 8 mm

- Po připojení ČOV na přítokové a odtokové potrubí se postupně celá napouští vodou. V nádrži se střídavě napouštějí jednotlivé sekce tak, aby rozdíl hladin v nich nepřesáhl 10 cm. Během postupného napouštění nádrže se nádrž zároveň postupně betonuje rovnoměrně po obvodu (tloušťka cca 200 mm, resp. Ve smyslu PD). Obetonování se provádí po vrstvách (podle hladiny vody v nádrži), přičemž každá vrstva se nechá přiměřeně vytvrdnout. Při části nádrže nad hladinou vody se nádrž (včetně nástavce) zapažen tak, aby obetonování nepoškodilo nádrž. Při osazování a obetonování třeba dát pozor, aby se do nádrže ČOV nedostal beton, resp. bahno, které by mohly poškodit technologii resp. způsobit problémy v provozu ČOV

- Z hlediska provozu doporučujeme celé zařízení umístit nad úroveň spodní vody. V případě, že to není možné, je třeba zajistit osazení zařízení tak, aby spodní voda neměla negativní vliv na samotné zařízení (prostý beton nezabrání negativnímu vlivu spodní vody), a to odvedením spodní vody drenážními potrubími, resp. obizolovaním nádrže

- V případě výskytu spodní vody zajistěte odčerpávání vody před a při montáži, až po dobu obetonování nádrže nad úroveň spodní vody

- Vybudujte přístřešek (dúchareň) pro osazení dmychadla (rozměry dmychadla š xhxv: ...) se zabezpečením stálého větrání, odvodnění přístřešku a uzamykání pokud v PD není uvedeno jinak

- Přiveďte elektrickou přípojku k dmychadlu do dúcharne pro osazen typ dmychadla (CYKY ....)

- V případě, že k dmychadlu není dodáván motorový spouštěč, je třeba ho do rozvaděče na din lištu nainstalovat

- Zabezpečte uložení přívodní hadice mezi dmychadlem a ČOV a její uložení do chráničky od dúcharne k ČOV. Chránička (např z PVC trubky ...) musí být vyvedena na jednom konci v dúcharni a na druhém konci v ČOV nad úrovní vody v ČOV.

 

Po osazení a obetonování nádrže - dovybavit dmychadla a operacionalizace ČOV

- Před započetím prací si pozorně přečtěte provozní (resp. Manipulační) řád k uvedenému zařízení

- Na základě Vaší písemné výzvy, že jsou provedeny výše uvedené práce, naši pracovníci přijdou dopojit a zprovoznit ČOV, k čemuž budou potřebovat:

a) přípojku elektrické energie 220 V / 50 Hz do 30 m od místa montáže

b) zajištění vodovodní přípojky 1/2 "resp. 3/4 "do 30 m od místa montáže (s výkonem

napouštění min. 500 l / min).

c) zajistit elektrikáře na elektrické dopojení strojnotechnologických zařízení (dmychadla) na zdroj el. energie

Upřesnění

            Při obetonování nádrže je nutno připojit na přítokové a odtokové potrubí a postupně ji napouštět vodou (na vytvoření protitlaku proti betonové směsi). V příčném venkovním žebrování nádrže jsou otvory pro zavedení ocelových výztuh na provázání s betonem. Během postupného napouštění nádrže, nádrž zároveň postupně betonuje rovnoměrně po obvodu. Obetonování se provádí po vrstvách (podle hladiny vody v nádrži), přičemž každá vrstva se nechá přiměřeně vytvrdnout. Postupně se obetonuje nádrž až do výše stanovené v projektu stavby a ČOV se napustí vodou až po hranu odtoku. Při části nádrže nad hladinou vody se nádrž zapažen tak, aby se nádrž nepoškodila, resp. nezdeformovala.

 

            Tloušťky betonu při obetonování by měl posoudit statik (metodou konečných prvků), resp. projektant a měly by se zpětně odrazit ve změně PD. Nádrž je vodotěsná, t. j. nevyžaduje izolaci proti úniku vody.

 

            V případě, že Vám, resp. pojektantovi Vystavni k osázení nádrže nejasnosti, prosím informujte se ohledně výše uvedených skutečností předem, aby se předešlo nedorozuměním.

 

     Věříme, že Vám tento článek pomohl k jasnější představě o stavebních pracích spojených s montáží a osazením čistírny odpadních vod. Určitě doporučujeme věnovat se otázce dobrého osazení ČOV pozornost, nakolik kvalitní práce se Vám určitě vyplatí v budoucnosti.