Jak probíhá čištění odpadních vod v ČOV?

Technologické prostory v ČOV

Z technologického hlediska sestává čistírna (biologický reaktor) z následujících prostorů:
1. aktivační prostor čistírny, který tvoří:
- Denitrifikační prostor ("neprevzdušňované" části nádrže rozdělené na několik komor)
- Nitrifikační (oxický) prostor (části nádrže "provzdušňovat" jemno-bublinnou aerací)
2. separační (Dosazovací) prostor

 

technologické priestory čističky

 

Popis čistícího procesu

     Odpadní voda natéká přes přítokové potrubí do vstupního denitrifikační prostoru. Zde se nachází hrablicový koš, kde dochází k zachycení hrubších mechanických nečistot. Odpadní voda následně natéká do primárního oxického prostoru (který obsahuje provzdušňovací systém s provzdušňovacím elementem).

Pak se voda dostává do hlavního denitrifikační prostoru, kde dochází k zachycení lehkých vyflotovaných (plovoucích) částic a rychle sedimentujících částic. V denitrifikační prostoru zároveň dochází k odbourávání dusíkatého znečištění z odpadní vody.

Odpadní voda následně natéká do hlavního oxického prostoru, kde se nachází hlavní provzdušňovací systém ukončen při dně provzdušňovacím elementem (ami). Prostřednictvím něj dodává dmychadlo do oxického prostoru potřebné množství vzduchu. Činností mikroorganismů zde dochází k odstraňování organického a dusíkatého znečištění z odpadní vody.

     Z oxického prostoru odtéká voda do separačního prostoru. V separátoru dochází k odseparování kalu od vyčištěné vody. Kal sedimentuje na dno separačního prostoru a vyčištěná voda odtéká přes odtok mimo ČOV.

     Čistírna je vybavena recirkulačním (přečerpávacím) systémem, který je tvořen dvěma vzduchovými čerpadly (tzv. "Mamutka"). Jsou "poháněny" vzduchem z dmychadla a přečerpávají kal mezi funkčními prostorami v ČOV. Jedno přečerpává kal ze dna separačního prostoru zpět do aktivačního prostoru (vnější recirkulace) a druhé přečerpává kal pod hrablicový koš (vnitřní recirkulace). Pro zvýšení účinnosti procesu čištění je separační prostor navíc vybaven dvojčinným hydropneumatickým zařízením na dočišťování hladiny. Tento dočišťovací systém zabezpečuje čeření hladiny separátoru (a tím rozrušování potencionálně vyflotovaného kalu) tak v případě potřeby dočištění hladiny (od lehkých nečistot plovoucích na hladině). Všechny systémy v ČOV se ovládají ventily na rozdělovači.

 

technologické priestory čističky